Kallelse till Lindome judoklubbs årsmöte 2024

Söndagen den 17:e mars
Klockan 17.00
Ekenleden 13A
Dojon, Lindome judoklubb


Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om mötets behöriga utlysning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 8. Kassörens ekonomiska berättelse
 9. Godkännande av revisionsberättelsen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 11. Fastställande av avgifter
 12. Behandlande av inkomna motioner
 13. Antagande av föreningens kungörelseorgan
 14. Val av föreningsordförande för ett år
 15. Val av kassör för ett år
 16. Val av 3 ledamöter för ett år
 17. Val av revisor
 18. Val av revisorssuppleant
 19. Mötets avslutande